Habitatge unifamiliar

Es tracta d’un habitatge unifamiliar en planta baixa.
La combinació de revestiments monocapa, aplacat i obra vista resalta la volumetria de l’edifici.

Projecte i Direcció:  F. Xavier Martí, Arquitecte.
Direcció, Seguretat i Qualitat:  Pere Ferré, Arquitecte Tècnic.